Bestuursverslag 2018

 

Het bestuur ziet het als zijn taak om het beleid van AanZet mede te ontwikkelen en vast te stellen. Het bestuur stelt de kaders vast en formuleert samen met de directeur de strategische koers. Met de directeur wordt regelmatig overleg gevoerd over het gevoerde beleid en de ruimte voor nieuwe initiatieven. Het bestuur stimuleert het ontwikkelen van nieuwe projecten en het aanboren van financiële bronnen voor de realisatie daarvan. Daar waar nodig heeft het bestuur, of een delegatie van het bestuur, samen met de directeur, contact met stakeholders zoals gemeenten of andere organisaties op het terrein van zorg en welzijn. Om de betrokkenheid bij de organisatie te houden woont het bestuur ook met enige regelmaat bijeenkomsten met medewerkers en/of cliënten bij en bezoekt als toehoorder externe bijeenkomsten van netwerken waarin waar AanZet een belangrijke rol speelt.

Vergaderingen

In 2019 vonden 9 bestuursvergaderingen plaats. Op deze manier houdt het bestuur zicht op het functioneren van de organisatie als geheel en de rol en inzet van de directeur in het bijzonder. Het bestuur evalueert eens per jaar zijn eigen functioneren; dit heeft in januari plaatsgevonden. De voorzitter van het bestuur heeft maandelijks een voortgangsoverleg met de directeur.

Directie

het bestuur delegeert de dagelijkse leiding van de organisatie aan de directeur. Jaarlijks vindt tussen bestuur (voorzitter en secretaris) en directeur een functioneringsgesprek plaats waarin de resultaten van het afgelopen jaar worden besproken. Deze resultaten worden schriftelijk vastgelegd en dit verslag wordt door beide ondertekend. Het bestuur waardeert de stimulerende inbreng en de grote betrokkenheid van de directeur bij de organisatie. Het afgelopen jaar heeft de directeur zich met veel verve ingezet voor de samenwerking binnen VOL( vrijwilligersorganisaties in de gemeente Leeuwarden)

Gemeenten

Het bestuur heeft zich in 2018 opnieuw samen met de directeur ingezet voor de samenwerking met de diverse gemeenten in het werkgebied van AanZet. Het blijft van belang om duidelijk te maken welke rol AanZet kan betekenen voor hun inwoners met een psychische kwetsbaarheid. In de gemeente Leeuwarden, die wijzigingen van beleid heeft aangekondigd binnen het sociale domein, heeft een aantal vrijwilligersorganisaties zich verenigd in het samenwerkingsverband VOL. Het bestuur is bij het aangaan van dit samenwerkingsverband nauw betrokken geweest.

Onderwerpen

Het bestuur heeft zich in 2018 vooral beziggehouden met:
financiële continuïteit, gericht op gemeenten en projectfinanciering
de strategie van de organisatie gericht op het behalen van de doelstellingen
samenwerking met andere organisatie op het terrein van zorg en welzijn
het Samenwerkingsverband met andere vrijwilligersorganisaties (VOL)
interne beleidsontwikkeling en organisatie doelen

Financiële continuïteit

Het bestuur houdt toezicht op de exploitatie en is er zich van bewust dat 2018 wordt afgesloten met een klein verlies. Dit vloeit voort uit de weloverwogen, maar ook incidentele, keus om ruimte te geven aan nieuwe activiteiten en projecten waarvoor uit eigen middelen is geput, maar waarvoor tevens externe bronnen zijn aangeboord. Het spreekt voor zich dat het bestuur in structurele zin inzet op het voeren van een sluitende exploitatie.

Namens het bestuur
Sita Reinsma
Voorzitter