Gemeente De Fryske Marren

 

“Myn frou is dea. Ik fyn der neat mear oan sa. We ha gjin bern en ik kin ek neat mear.
Doe kamen se fan de buert om te freegjen of ’t se wat foar my dwaan koene. AanZet helpt dy lju dêrby. No, ik skamje my dea, want der moatte allegear klusjes oan it hûs gebeure. Ik kin dat net mear. En doe hawwe se minsken socht dy’t dat dwaan woene. Jonge jonge, dat dat sa mar kin! Se hawwe myn tún dien en wat skilderwurk. 

“Se hawwe myn tún dien en wat skilderwurk. En se hawwe it hekje makke. Ik hie de triennen yn myn eagen, dat sil ik dy wol fertelle. Wat dy lju dan foar in frjemde dogge.”

 

En se hawwe it hekje makke. Ik hie de
triennen yn myn eagen, dat sil ik dy wol fertelle. Wat dy lju dan foar in frjemde dogge. Se kinne by my net mear stikken!”

Sociaal Café Kofje moarn Balk/Lemmer

1498 bezoeken

10 vrijwilligers

Samenwerking met MIKS Welzijn

  • Sociaal Café St. Nicolaasga: AanZet verzorgt de vrijwilligerstrainingen. Samenwerking met MIKS Welzijn.
  • Tichtbij Project: koppelingen tussen mensen die wat voor elkaar willen doen en mensen die daar behoefte aan hebben.
  • Halte 8: thema-avonden

PC Probaat

 Kantoorvrijwilligers

46 klanten van PC Probaat uit De Fryske Marren

Maatjesproject

Kantoorvrijwilligers

195 koppels in 2018 in Friesland gestart

Deelnemers

 

Maatjesvrijwilligers

 


Dream Karavaan

79  bezoekers aan de Dream Karavaan van 1 t/m 12 september 2018018

Steunpunt zelfhulp

49 aangesloten zelfhulpgroepen

87 bezoekers aan inspiratiesessies

Belangerijke samenwerkingspartners

Support Fryslân
Humanitas
Wijk- en gebiedsteams
Stichting Leergeld
Mind Up
UWV
VNN
MIKS Welzijn