Bestuursverslag 2019

Speelveld en plaatsbepaling

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) omschrijft maatschappelijke ondersteuning onder meer als: ‘het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. ‘ AanZet veronderstelt dat gemeenten in hun Wmo-beleid aan deze doelgroepen een prioritaire plaats toekennen.

In de opvatting van het bestuur is AanZet een maatschappelijke onderneming die zich inzet voor mensen met een psychische en/of psychosociale kwetsbaarheid. Door het bieden van een veilige, gelijkwaardige en laagdrempelige omgeving kunnen mensen met ervaring(en) in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, maatschappelijke opvang of vrouwenopvang werken aan herstel, persoonlijke groei en ontwikkeling. Cliënten heten bij AanZet vrijwilligers. In het handelen van de professionele medewerkers ligt de focus op het activeren en stimuleren van de eigen kracht en zelfregie van vrijwilligers.

ANBI

AanZet is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
De leden van het bestuur zijn vrijwilligers en genieten voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Statuten

De statuten van Stichting AanZet zijn laatstelijk gewijzigd op 4 oktober 2016. Onder gelding van deze statuten, artikel 9, is het bestuur belast met het besturen van de stichting. Volgens de statuten is het bestuur beleidsbepalend en -bewakend. Het bestuur ziet het tevens als zijn taak om het beleid van AanZet mede te ontwikkelen. Het bestuur stelt de kaders vast en formuleert samen met de directeur de strategische koers.
Het bestuur geeft uitvoering aan zijn taak en rol door:
• het houden van bestuursvergaderingen, ongeveer 10 maal per jaar;
• maandelijks overleg dat de voorzitter van het bestuur heeft met de directeur over lopende zaken en tevens om de bestuursvergadering voor te bereiden;
• het bijwonen van en het participeren in (thema)bijeenkomsten van directeur en medewerkers;
• het bijwonen, als toehoorder, van externe bijeenkomsten van netwerken waarin waar AanZet een relevante rol speelt;
• jaarlijkse zelfevaluatie.

De voorzitter onderhoudt regelmatig contact met de directeur. De penningmeester doet dat ook over financiële onderwerpen. Hij neemt ook een aandeel in het contact met het administratiekantoor en de accountant.

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit vijf leden. Bestuursleden zijn na hun eerste benoeming eenmaal herbenoembaar.
Onderstaande tabel laat zien:

• wie de bestuursleden zijn;
• hun functies;
• het jaar van hun eerste benoeming;
• het jaar waarin zij volgens rooster aftredend zijn;
• in welk jaar de zittingsduur eindigt.

Gemeenten

Het bestuur heeft zich, samen met de directeur, in 2019 opnieuw beijverd voor de samenwerking met de diverse gemeenten in het werkgebied van AanZet. Het blijft van belang om de subsidiërende gemeenten te informeren over de plaats die AanZet kan innemen in het belang van hun inwoners met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid. In de gemeente Leeuwarden, die wijzigingen van beleid heeft aangekondigd binnen het sociale domein, heeft een aantal vrijwilligersorganisaties zich verenigd in het samenwerkingsverband VOL. Het bestuur is bij het aangaan van dit samenwerkingsverband nauw betrokken geweest.

Financiële continuïteit

Het bestuur houdt toezicht op de exploitatie en zet in op het realiseren van een sluitende exploitatie.
Het jaar 2019 wordt afgesloten met een positief resultaat. Voor het jaar 2020 voorziet het bestuur evenwel frictiekosten die gepaard zullen gaan met de voorgenomen fusie met Support Fryslân. Voorts voorziet het bestuur extra kosten voor capaciteitsuitbreiding van personeel voor de realisatie van projecten. In de resultaatbestemming is met de verwachte hogere kosten rekening gehouden.

Zelfevaluatie

In januari van elk jaar evalueert het bestuur zijn eigen functioneren aan de hand van de volgende onderwerpen:
a) statutaire taak en verantwoordelijkheid van het bestuur, de toegevoegde waarde van het bestuur voor de organisatie;
b) mogelijke verschuivingen in de taak- en rolopvatting van het bestuur;
c) de geldende taak- en rolverdeling;
d) de kwaliteit van samenwerking binnen het bestuur;
e) het functioneren van de voorzitter, secretaris en penningmeester;
f) het algehele beeld waar AanZet staat in het veld van zorg en welzijn.

Namens het bestuur
Sita Reinsma
Voorzitter