De oogst van AanZet

AanZet heeft in Friesland vele vrijwilligersprojecten. In dit jaarverslag vindt u een beschrijving van de loop van de projecten in 2019. U vindt dat voor uw gemeente terug in alle (deel)verslagen. We hebben iedere gemeente voorzien van een eigen kleur, zodat u in een oogopslag kunt vinden hoeveel inwoners van uw gemeente gebruik hebben gemaakt van dat bepaalde project. Ook vindt u terug of – en hoeveel mensen uit uw gemeente doorgestroomd zijn naar betaald werk of naar ander vrijwilligerswerk.

Gemeente Leeuwarden

In de gemeente Leeuwarden hebben we de afgelopen jaren volop meegedraaid met de innovatie van het Sociaal Domein. We hebben zitting gehad in de initiatiefgroep van V-O-L, samen met Humanitas en Stichting Support Fryslân. In dat kader hebben we talloze bijeenkomsten georganiseerd en/of bijgewoond. We hebben samen met bovengenoemde initiators onderzoek voor de gemeente Leeuwarden verricht. Eind 2019 hebben we samen met 16 deelnemende vrijwilligersorganisaties het besluit genomen om te komen tot de oprichting van de Federatieve vereniging V-O-L.

Naast deze activiteiten is in Leeuwarden ook het Sociaal Café De Kronkel actief. Afgelopen jaar hebben we te maken gehad met een sterke terugval in het aantal bezoekers. Dit heeft onder meer te maken gehad met de huisvesting die niet meer geschikt bleek. Het is ons niet gelukt, om op korte termijn, andere betaalbare en passende huisvesting voor het Sociaal Café te vinden. In het najaar van 2019 hebben we de draad weer opgepakt en zijn we in eigen huis verder gegaan. We hebben dit besloten, nadat was gebleken dat aansluiting bij de te vormen buurtkamers nog niet mogelijk was. In 2020 zullen we passend onderdak realiseren, concrete plannen daartoe liggen ter goedkeuring van de verhuurder.

Gemeente Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân is een relatief grote gemeente. We hebben in 2019, in overleg met deze gemeente, een plan geschreven. Ten bate van dit plan hebben we onderzocht hoe en waar het wenselijk zou zijn als AanZet daar activiteiten zou opstarten. Het plan is positief door de gemeente ontvangen, vanwege tekorten in het Sociaal Domein, helaas voorlopig terzijde gelegd. Daarop hebben wij besloten om op eigen initiatief, passend binnen de subsidie van de gemeente Súdwest-Fryslân, in Workum te starten met een dependance van ons Maatjesproject. Dit met de gedachte dat we sneller een netwerk op kunnen bouwen als we ter plekke vindbaar en bereikbaar zijn. Overigens is deze pilot uit te breiden met bijvoorbeeld een dependance van ons computerproject PC Probaat.

Daarnaast bestaat in Sneek al jaren het Sociaal Café de Kronkel: hier komen veel kwetsbare inwoners van Sneek samen, zij hebben daar hun plekje. Ze geven aan, dat ze zichzelf kunnen zijn en zich gewaardeerd voelen bij het Sociaal Café. Er is op een positieve manier sociale controle. Men let op elkaar en helpt elkaar. In 2019 is een start gemaakt met aandacht voor gezonde voeding en beweging en dit wordt in 2020 voortgezet.

Gemeente Harlingen

In de Gemeente Harlingen werken we binnen Nieuw Zuid aan de Sociale Inloop. Dit blijkt, in de praktijk, een weerbarstig proces met veel pieken en dalen. Op verzoek van de gemeente hebben we in het najaar van 2019 een herstart gemaakt. De inloop is open op vrijdagmiddag en er is eenmaal per maand een gezamenlijke maaltijd. Sindsdien loopt het aantal bezoekers gestaag op. Zoals ons al vaak is gebleken, is het opzetten van een Sociale Inloop een kwestie van consistente inspanning en een lange adem.

Gemeente Waadhoeke

In de Gemeente Waadhoeke is AanZet vanaf het begin betrokken geweest bij de opzet van het Makkersplak. AanZet heeft hier wekelijks haar inzet aan geleverd. We hebben eind 2019 besloten de samenwerking met De Skûle voor het Makkersplak in haar huidige vorm te beëindigen en om te zetten in nieuwe vormen van samenwerking. Het belang van een laagdrempelige inloopvoorziening, en de inbreng van AanZet,  wordt door alle betrokken partijen gezien en onderstreept. De gemeente geeft nadrukkelijk aan een rol te zien voor AanZet.  We zien dat proces met vertrouwen tegemoet. Daarnaast weten inwoners de weg naar het Maatjesproject te vinden.

Gemeente De Fryske Marren

Binnen de gemeente De Fryske Marren werkten wij samen met MIKS Welzijn. Onze medewerkers waren als initiatiefnemer, aanjager en kenners van de doelgroep, intensief betrokken bij talrijke initiatieven en inloopvoorzieningen.   Doordat in de Gemeente De Fryske Marren besloten is om het welzijnswerk aan te besteden en Tinten deze opdracht te gunnen, is de samenwerking met MIKS beëindigd en zijn wij niet langer werkzaam in De Fryske Marren. Wij hebben zorg gedragen voor een warme overdracht van  zoveel mogelijk projecten waar wij werkzaam waren.

Gemeente Noardeast Fryslân

In de nieuwe Gemeente Noardeast Fryslân werken wij samen met  Stichting Welzijn Het Bolwerk. Samen zij wij verantwoordelijk  voor de sociale inloopvoorzieningen in Dokkum, Kollum en de Westereen. Ook weten inwoners de weg naar het Maatjesproject te vinden. De Buurtkamer in Kollum wordt draaiende gehouden door Stichting AanZet. Randvoorwaarden zoals een locatie worden gefaciliteerd door Raderwerk. Er is een goede onderlinge samenwerking, waarin beide organisaties elkaar aanvullen.

Gemeente Achtkarspelen

In de gemeente Achtkarspelen is AanZet actief in de werkgroep van het wijk-GGD team, Trochpakkers. Daarnaast vinden inwoners van deze gemeente hun weg naar het Maatjesproject.

Gemeente Smallingerland

Gemeente Smallingerland kent inmiddels twee sociale inloopvoorzieningen waar wij actief zijn: Samen@Holdert en sinds 1 september Samen@Drait in samenwerking met MindUp en de M.O.S.  Ook zijn wij in deze gemeente actief in het wijk GGD-team Outreachend Team Verward Gedrag. Daarnaast geven wij iPad trainingen in deze gemeente en werken wij actief samen binnen kleinere projecten en overleggen met diverse lokale partijen.

Gemeente Opsterland

In de gemeente Opsterland is AanZet actief met het Maatjesproject. Daarnaast zijn in samenwerking met meerdere partijen tabletcursussen georganiseerd in de gemeente.

Gemeente Tytsjerksteradiel

In Burgum werken we binnen de Buurtkamer, die gevestigd is in Glinstrastate. Deze Buurtkamer wordt samen vorm gegeven met KEaRN Welzijn en inwoners uit de regio. Ook weten bewoners de weg naar het Maatjesproject te vinden.